HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o.

PROFESJONALIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

ZESPÓŁ

Największą wartością i siłą HYDROEKO jest zespół dobrze wykształconych specjalistów z szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie świadczonych przez Biuro usług. Zespół HYDROEKO tworzą niżej przedstawione osoby.

 ANDRZEJ RODZOCH (upr. geol. nr 051097)

Prezes zarządu HYDROEKO

Wykształcenie:

 • Wyższe, magister geologii, specjalizacja hydrogeologia. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii (rok ukończenia – 1980)

Kursy i staże zawodowe:

 • 1997 r. - CFG, Orleans, Francja: udział w szkoleniu "Eksploatacja wód geotermalnych i zatłaczania wód do górotworu".
 • 1995 r. - Institute Francais de Gestion w Warszawie: staż "Nowoczesne zarządzanie finansowe".
 • 1991 r. - Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego: Kurs zastosowań techniki komputerowej w zakresie oceny zanieczyszczeń wód podziemnych i modelowania matematycznego.
 • 1991 r. - Institute Parisien des Affaires: staż z rachunkowości i zarządzania finansowego.
 • 1991 r. - Przedsiębiorstwo Ciments Francais w Paryżu: 4-tygodniowy staż w zakresie finansowego zarządzania przedsiębiorstwem.
 • 1985 r. - Instytut Maszyn Matematycznych Uniwersytetu Warszawskiego: 6-miesięczny kurs z informatyki i obsługi komputerów

Opis kariery i kwalifikacji zawodowych:

 • W latach 2001-2003 ekspert i konsultant w polsko-holenderskim projekcie MATRA wdrażającym w Polsce Ramową Dyrektywę Wodną Unii Europejskiej na przykładzie zlewni Brdy.
 • W latach 1994-1997 konsultant przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Zielonej Górze d/s rozpoznania skażeń i rekultywacji poradzieckiego poligonu wojskowego w Świętoszowie.
 • W latach 1993-1995 – wyłączny reprezentant francuskiej firmy geologicznej ANTEA BRGM w Polsce.
 • Od X/1992 do dziś – własna działalność gospodarcza w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, pod nazwą: HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód.
 • Lata 1985-1992 – praca w Przedsiębiorstwie Geologicznym – POLGEOL w Warszawie w Dziale Hydrogeologii Regionalnej i Ochrony Środowiska w charakterze specjalisty w zakresie modelowania matematycznego (autor dokumentacji modelowych zlewni Rawki, Orzyca, Giżycka) i rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniem i ochroną wód podziemnych. Przez 6 ostatnich miesięcy na stanowisku specjalisty d/s marketingu.
 • Lata 1983-1984 – roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie w Konstantynie w Algierii
 • Lata 1980-1982 – 2-letnie podyplomowe studia w Studium Specjalistów dla Krajów Rozwijających się (specjalizacja Kraje Arabskie) na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Lata 1975-1980 – studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Lata 1971-1975 – nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

Publikacje:

 • Rodzoch A. – Analiza ryzyka jako ważny element procedury wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych ujęć wody – ocena stanu aktualnego i wytyczne dla użytkowników ujęć. Technologia wody 2/2020 (70). .
 • Rodzoch A., Miaz D., Jeleniewicz G., 2018 – Ustalanie przestrzennego rozkładu zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych metodą analizy wielokryterialnej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 471:137-145, Warszawa.
 • Rodzoch A., 2018 – Analiza zmian w wyznaczaniu i ustanawianiu stref ochronnych ujęć wód wprowadzonych nową ustawą Prawo wodne. Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją. Monografia: 25-32, Częstochowa..
 • Rodzoch A., Karwacka K., 2015 – Inwersja hydrochemiczna i wiekowa wód podziemnych na obszarze GZWP nr 401 (Zbiornik Niecka Łódzka). Mat. XVII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, Ustka.
 • Rodzoch A., Pazio-Urbanowicz K., 2015 – Zasilanie i drenaż wód podziemnych GZWP nr 401 (Zbiornik Niecka Łódzka) w świetle badań modelowych. Mat. XVII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, Ustka.
 • Rodzoch A., Herbich P., Kapuściński J., Nowicki K., 2013 – Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych. Poradnik metodyczny. Zamawiający: Ministerstwo Środowiska. .
 • Rodzoch A., 2010 – The groundwater intakes protection zones as an important element of mesures for the protection of drinking water resources. Materiały XXXVIII IAH Congress, Kraków 2010.
 • Rodzoch A. Kapuściński J., 2010 – Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Zamawiający: Ministerstwo Środowiska. .
 • Rodzoch A., 2008 – Problemy z ustanawianiem stref ochronnych ujęć wód podziemnych na terenach przemysłowych - studium przypadku m. Leżajsk. Materiały XVII Sympozjum naukowo-technicznego. Częstochowa.
 • Rodzoch A., Kapuściński J., 2007 – Geotermia niskotemperaturowa, nowa dziedzina aktywności hydrogeologa. Mat. XIII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, Krynica.
 • Rodzoch A., Karwacka K., 2007 – Zmiany chemizmu wód podziemnych w rejonie ujęcia miejskiego w Koninie na przestrzeni 40 lat jego eksploatacji. Mat. XIII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, Krynica.
 • Rodzoch A. i inni, 2006 – Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad. Poradnik metodyczny. Zamawiający: Ministerstwo Środowiska. .
 • Rodzoch A., 2005 – Stan i praktyka ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych w Polsce. Mat. XII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, tom XII, Toruń.
 • Rodzoch A., 2005 – Porównanie regulacji prawnych i praktyki ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Mat. XII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, tom XII, Toruń.
 • Rodzoch A., 2003 – Wyznaczanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych w systemach wielowarstwowych - przykład ujęcia komunalnego w Pabianicach. Mat. XI Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, tom XI, Gdańsk.
 • Rodzoch A., 2003 – Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych - czas najwyższy na szczerą dyskusję. Mat. XI Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, tom XI, Gdańsk.
 • Rodzoch A., 2002 – Problemy dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w granicach zlewni rzecznych. Mat. XIV Sympozjum naukowo-technicznego. Częstochowa.
 • Rodzoch A., Treichel W., 1997 – Problem wiarygodności wyznaczania stref ochronnych metodą modelowania analitycznego. Mat. XII Sympozjum naukowo-technicznego. Częstochowa.
 • Rodzoch A., 1997 – Ocena wrażliwości warstw wodonośnych na zanieczyszczenie w projektowaniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów GZWP. Mat. VIII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, tom VIII, Kiekrz k/Poznania.
 • Rodzoch A., 1997 – Wyznaczanie zasięgów terenów ochronnych ujęć wód podziemnych metodą modelowania numerycznego na przykładzie ujęcia wody w Zagnańsku. Mat. XII Sympozjum naukowo-technicznego. Częstochowa.
 • Rodzoch A., 1995 – Narzędzia kartograficzne i informatyczne wspomagania decyzji w zakresie zarządzania zasobami wód podziemnych rozwijane i stosowane we Francji. Mat. VII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, tom VII, Krynica.
 • Rodzoch A., 1995 – Projektowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych - nowe, ciekawe wyzwanie dla hydrogeologów. Mat. XI Sympozjum naukowo-technicznego. Częstochowa.
 • Macioszczyk T, Rodzoch A., Frączek E., 1993 – Projektowanie stref ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych. Poradnik metodyczny. MOŚZNiL. - .

DOMINIK MIAZ

Członek zarządu HYDROEKO

Wykształcenie:

 • 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie Systemy Informacji Przestrzennej (GIS). Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii (lata 2022/2023).
 • Wyższe, magister geologii, specjalizacja hydrogeologia. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii (rok ukończenia – 2013).

Kursy i staże zawodowe:

 • marzec 2022 - Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, : Analiza ryzyka w projektowaniu stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych.
 • październik 2018 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Nowe technologie pozyskiwania informacji hydrologicznych i hydrogeologicznych na potrzeby modelowania przepływu wód podziemnych - Warsztaty w ramach 8 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MPWP 2018.
 • lipiec 2018 – Ochrona danych osobowych - RODO 2018 - POLBI Sp. z o.o.
 • luty - marzec 2013 – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Zasoby i Ochrona Wód Podziemnych - staż zawodowy.
 • czerwiec 2012 – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi: III International Field Workshop For Young Hydrogeologists on “Groundwater protection and monitoring”.

Opis kariery i kwalifikacji zawodowych:

 • Zatrudnienie w HYDROEKO od maja 2015 r.
 • listopad - grudzień 2014 – MG PROJEKT. Terenowe prace geologiczno-inżynierskie.
 • maj - listopad 2014 – Hydroconsult Sp. z o.o. w Warszawie. Samodzielne prowadzenie terenowych badań geofizycznych (VES), kartowania hydrogeologiczne, udział w opracowaniu dokumentacji siedmiu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
 • Specjalista w zakresie wykorzystania metod modelowania matematycznego oraz zastosowań GIS w dokumentowaniu zagadnień hydrogeologicznych.
 • Biegła znajomość programów do modelowania numerycznego: Groundwater Modeling System (Aquaveo), Visual MODFLOW Flex (Waterloo Hydrogeologic).

 • Biegła znajomość programów GIS: ArcGis, QGIS, GeoMedia
 • Biegła znajomość: Corel Draw, Surfer, GeoSlope, GDM, MS Office.
 • Współautor regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, stref ochronnych oraz innych opracowań z zakresu hydrogeologii.

Publikacje:

 • Rodzoch A., Miaz D., Jeleniewicz G., 2018 – Ustalanie przestrzennego rozkładu zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych metodą analizy wielokryterialnej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 471:137-145, Warszawa.

CEZARY NALAZEK

Członek zarządu HYDROEKO

Wykształcenie

 • 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie Systemy Informacji Przestrzennej (GIS). Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii (lata 2022/2023).
 • Wyższe, magister archeologii, specjalizacja metody geofizyczne. Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii (rok ukończenia – 2015).

Kursy i staże zawodowe:

 • listopad 2012 - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: Metody geofizyczne w archeologii polskiej II spotkanie.
 • listopad 2012 - Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Second Geoarcheological Conference in Warsaw.

Opis kariery i kwalifikacji zawodowych:

 • Zatrudnienie w HYDROEKO od stycznia 2020 r.
 • 2013 - 2019 - HYDROEKO - Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód, Andrzej Rodzoch.
 • Biegła znajomość programów GIS (ArcGis, QGIS, GeoMedia) oraz Corel Draw, Surfer,  GDM, MS Office.
 • Współautor regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, stref ochronnych oraz innych opracowań z zakresu hydrogeologii.

Publikacje

 • Welc F., Mieszkowski R., Nalazek C., Kowalczyk S., Budziszewski J.,  Wysocki J., 2014 - Przydatność metody georadarowej (GPR) w nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej na przykładzie trzech typów stanowisk z obszaru Polski.

KAROLINA GMURCZYK (upr. geol. nr V-1901)

Wykształcenie:

 • II-semestralne studnia podyplomowe w zakresie Zarządzania Środowiskiem i gospodarki Odpadami. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczny (lata 2022/2023).
 • Wyższe, magister inżynier geologii, specjalizacja hydrogeologia i geologia inżynierska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (rok ukończenia - 2013).

     Kursy i staże zawodowe:

 • Marzec – wrzesień 2014 – 2022 Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL, S.A: staż zawodowy
 • Czerwiec 2019 – Kurs I stopnia obsługi programu AutoCAD

Opis kariery i kwalifikacji zawodowych:

 • Zatrudnienie w HYDROEKO od czerwca 2022 r.
 • 2014 – 2022 – Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL w Warszawie; HPC POLGEOL.S.A. na stanowisku samodzielny dokumentator: kartowania hydrogeologiczne, udział w opracowaniu dokumentacji Głównego Zbiornika Wód Podziemnych i zasobów dyspozycyjnych, wykonywanie operatów wodnoprawnych.
 • Biegła znajomość programów GIS (QGIS, MapInfo), oraz Corel Draw, MS Office.
 • Współautorka regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, stref ochronnych oraz innych opracowań z zakresu hydrogeologii.

Kontakt

Masz pytania?

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 25 lok. 48

(+48 22) 115 75 85

(+48 22) 847 63 12

+48 502 101 217

Map data ©2023 Google

This page can't load Google Maps correctly.

Wykonanie: AGINUS