HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o.

PROFESJONALIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Realizując postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest firma HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 25/48. Firma reprezentowana jest przez jej prezesa, Andrzeja Rodzocha.
 2. Kontakt z ADO nawiązać można pod numerem telefonu 22 115 75 85 oraz drogą elektroniczną, pod adresem biuro@hydroeko.waw.pl.
 3. ADO nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • zawierania i realizacji umów oraz świadczenia usług zgodnie z umową zawartą z naszą Firmą,
 • marketingowych, na mocy udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na mocy prawnie uzasadnionego interesu ADO.
 1. Państwa dane osobowe mogą podlegać dalszemu przekazaniu organom władz publicznych oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i w celach wynikającym z przepisów powszechnie stosowanego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z ADO przetwarzają dane osobowe.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na mocy udzielonej zgody, przetwarzanie będzie mogło trwać do momentu jej wycofania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec dalszemu przetwarzaniu jej danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
- ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przenoszenie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażone przez tą osobę,
- przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie ADO Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Przekazanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wymaga tego umowa lub przepisy prawa.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy udzielonej zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed tym faktem, z obowiązującym prawem.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

Kontakt

Masz pytania?

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 25 lok. 48

(+48 22) 115 75 85

(+48 22) 847 63 12

+48 502 101 217

Map data ©2023 Google

This page can't load Google Maps correctly.

Wykonanie: AGINUS