HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o.

PROFESJONALIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Aktualności

Analizy ryzyka ujęć wód - dlaczego są tak istotne? Nowość w naszej ofercie

Nowa ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1566), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód w naszym kraju. Dotyczy to w szczególności likwidacji zasady dowolności w zakresie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód oraz wprowadzenia wymogu wykonania analizy ryzyka jako podstawy podjęcia decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej lub rezygnacji z niej, w stosunku do praktycznie wszystkich ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Zgodnie z ustawą, właściciele takich ujęć, dla których nie ustanowiono dotąd terenów ochrony pośredniej, powinni wykonać dla nich analizę ryzyka i przekazać ją do zaopiniowania wojewodzie, w terminie do końca 2020 r. Brak analizy ryzyka może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody. Do sporządzenia analizy ryzyka należy przystąpić odpowiednio wcześnie, ponieważ w przypadku jej braku Wojewoda wezwie właściciela ujęcia wody do jej przekazania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, co może okazać się terminem zbyt krótkim, biorąc pod uwagę skomplikowanie zadania.

Jako firma zajmująca się od ponad 25 lat problematyką eksploatacji i ochrony ujęć wód, oferujemy kompleksowe uregulowanie spraw związanych z problemem stref ochronnych ujęć wód oraz kwestii pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód i odprowadzanie ścieków w celu optymalizacji opłat środowiskowych wprowadzonych nową ustawą Prawo wodne. W celu przybliżenia powyższej problematyki, poniżej w aktualnościach zamieszczamy artykuł wygłoszony w maju 2018 r. na konferencji naukowo-technicznej PZIiTS Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją w Częstochowie. Analizuje on szczegółowo zmiany w wyznaczaniu i ustanawianiu stref ochronnych ujęć wód, wprowadzone nową ustawą prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku do swojej oferty wprowadziliśmy przygotowywanie analiz ryzyka. Wszelkie zapytania prosimy kierować na nasz adres mailowy.

10/03/18

Kontakt

Masz pytania?

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 25 lok. 48

(+48 22) 115 75 85

(+48 22) 847 63 12

+48 502 101 217

Map data ©2023 Google

This page can't load Google Maps correctly.

Wykonanie: AGINUS